GDPR

Online rezervační systém bookingsync provozovaný společností EasyBnB s.r.o., IČO: 05141915, adresa V Horkách 1730/3, Nusle, 140 00 Praha 4 („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Vaše osobní údaje budou předávány třetím osobám nebo jinak zpracovávány pouze v případě nutnosti, v souladu se smlouvou nebo pokud jste s tím souhlasili. V rámci zpracování vaší rezervace obdrží vámi vybraný poskytovatel ubytování („ubytování“) údaje potřebné k dokončení vaší rezervace.

Shromážděné osobní údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze pro dokončení práce týkající se dokončení vaší rezervace.
Pro splnění zákonných povinností musí ubytovatel vést domovní knihu a archivovat osobní údaje hostů po dobu 6 let od posledního záznamu v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 253/2008 Sb., o vybraných opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a pro potřeby vytváření rezervací, plnění smlouvy o ubytování a pro účely účetnictví jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu v zahraničí, telefonní číslo, číslo platební karty, datum narození, číslo pasu, číslo víza, státní příslušnost, délka a účel cesty, adresa v České republice a podpis. Tyto údaje jsou shromažďovány na základě přijaté rezervace a vyplňují se do registračního listu v příslušném Ubytovacím zařízení.

Osobní údaje zpracovává Správce manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a/nebo prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro zprostředkování ubytování a platby, jakož i po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností uvedených výše. Každý host má právo na přístup ke svým osobním údajům zprostředkovaným Správcem, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Dále má každý host také právo získat od Správce přístup ke svým osobním údajům, které jsou s ním spojeny, a ke všem údajům, které host Správci a/nebo Ubytovateli poskytl. Správce na základě žádosti hosta poskytne jemu nebo jinému určenému správci bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje ve strukturované, pravidelně používané a strojově čitelné podobě. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje žádné třetí zemi. Pokud má host podezření, že jsou jeho osobní údaje zneužívány, může podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je pro region České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů osobní údaje (www.uoou.cz). Sdělení musí být výhradně v českém nebo anglickém jazyce. *** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Kontaktní údaje správce: Všechny informace jsou vyžadovány v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. a budou použity v souladu s GDPR.