SDĚLENÍ KE SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI

On-line rezervační systém bookingsync používaný společností EasyBnB s.r.o., IČO: 05141915, se sídlem V Horkách 1730/3, Nusle, 140 00 Praha 4 („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím vyslovili souhlas. V rámci vyřízení rezervace obdrží Vámi vybrané ubytovací zařízení („Ubytování“) potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky.

Takto získané údaje smí poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší rezervace.

Za účelem splnění zákonných povinností je Ubytování povinno vést domovní knihu a uschovávat údaje po dobu 6 let od posledního zápisu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 253/2008 v platném znění o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dále pak pro potřeby provedení rezervace, splnění smlouvy o ubytování a pro potřeby účetnictví, jsou zpracovávány následující osobní údaje: jméno a příjmení, trvalé bydliště v zahraničí, telefon, číslo kreditní karty, datum narození, číslo cestovního dokladu, číslo víza, státní občanství, délka a účel pobytu, adresa pobytu v ČR a podpis. Tyto informace jsou získávány na základě obdržené rezervace a následně vyplněním přihlašovacího tiskopisu subjektem údajů ve vybraném Ubytování.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně prostřednictvím zaměstnanců a/nebo zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro zprostředkování ubytování a platby za něj, dále pak po dobu nezbytně nutnou pro splnění zákonných povinností dle zákonů uvedených výše. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci a/nebo Ubytování poskytnul.

Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Komunikace probíhá výhradně v českém nebo anglickém jazyce.

Kontaktní údaje Správce: EasyBnB s.r.o., IČO: 05141915, se sídlem V Horkách 1730/3, Nusle, 140 00 Praha 4, e-mail: magdalena@easybnb.co. Veškeré údaje jsou vyžadovány dle zák. č. 565/1990 a 290/2004 Sb. a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2016/679.